Browsing: Social media

Dạo gần đây có chút thời gian, bắt đầu nhen nhóm muốn xây dựng group facebook cho khách hàng của thị trường mình đang làm, thế là bắt tay vào vừa nghiên cứu vừa triển khai luôn.